Projekt VANKeR

Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine lähtuvalt kaardistatud vajadustest, sh:
  • e-õppematerjalide vajaduste kaardistamine koostöös kutsehariduse sisulise arendamise programmi 2007-2013 elluviija Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskusega;
  • e-kursuste väljatöötamine ja kättesaadavaks muutmine; e-kursus sisaldab interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ja õppeprotsessi kirjeldust e-õppes;
  • interaktiivsete õpiobjektide väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine.
Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate kaasaegsete ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamise ja kättesaadavaks tegemise tulemusena on õppe kvaliteet kutsehariduses tõusnud.
 
Programmi jooksul töötatakse välja 1111 õppenädala mahus e-kursuseid ja 520 interaktiivset õpiobjekti.
VANKeR programmiühised kohustuslikud tingimused: 
  • E-kursuseid ja õpiobjekte saab välja töötada kutseõppe riiklike õppekavade raames (http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/kutseharidus/kutseoppe-riiklikud-oppekavad), sh ka valikainetele, mis on kinnitatud kutseõppeasutuse õppekavas.
  • Vähemalt 50% õpiobjekti materjalidest on õpetaja originaalmaterjalid või on spetsiaalselt selle õpiobjekti jaoks tellitud teenustööna.
  • Vähemalt 25% kursuse elektroonsetest õppematerjalidest on õpetaja originaalmaterjalid või on spetsiaalselt selle e-kursuse jaoks tellitud teenustööna.
  • Kõik toetust saanud e-kursuste ja õpiobjektide avalehed peavad olema varustatud Euroopa Sotsiaalfondi logoga.
  • Kõiki väljatöötatud e-kursuseid ja õpiobjekte peab avalikult esitlema.
  • E-kursuse materjalid ja õpiobjektid peab avaldama Creative Commons’i litsentsi Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (BY-NC-SA) või Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (BY-SA) alusel (http://www.creativecommons.ee)