Vajalikud dokumendid

 

Õpilaskandidaat või tema esindaja esitab järgmised dokumendid:

2.2.1 isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
2.2.2 vormikohane avaldus-ankeet;
2.2.3 vanema või eestkostja kirjaliku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on
alaealine.
2.2.4 põhiharidust või keskharidust tõendav dokument ja riigieksamite tunnistus (originaalid
või notariaalselt/väljaandja poolt kinnitatud koopiad; originaali ettenäitamisel saab koopia
kinnitada ka vastuvõtukomisjonis;
2.2.5 hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal peab olema põhikooli lõputunnistus
lihtsustatud õppekava alusel, tõend tervisliku olukorra kohta või omavalitsusega kooskõlastatud
taotlus;
2.2.6 vajadusel 2 fotot;
2.2.7 töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek;
2.2.8 välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva
tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
2.2.9 tervisetõend (tõendil on märgitud sobivus erialale);
2.2.10 nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel);
2.2.11 tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli
lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil).
2.3 Õpilaskandidaatide dokumendid registreeritakse esitamise päeval vastuvõtudokumentide
registreerimise raamatus.
2.4 Vastuvõetud õpilaste dokumendid säilitatakse koolis õppesekretäri juures ja tagastatakse
kooli lõpetamisel või katkestamisel allkirja vastu. Kooli mittevastuvõetutele tagastatakse
dokumendid allkirja vastu peale vastuvõtukomisjoni otsuse teatavaks tegemist.
2.5 Kooli mittevastuvõetute dokumentide koopiaid säilitatakse jooksva õppeaasta lõpuni.
2.6 Sisseastumisdokumentide vormistamine on tasuta.

VASTUVÕTUKOMISJON asub aadressil:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Kreenholmi 45     Kutse 13         Tallinna mnt 13
20104 Narva       41533 Jõhvi     40202 Sillamäe


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Valentina Leštšuk

Info telefonil (+372) 3569 385
e-posti teel: vastuvott@ivkhk.ee

natalja.dehant@ivkhk.ee

valentina.lestsuk@ivkhk.ee