PRÕM

PRÕM – “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ programm.

1. Aastatel 2015-2018 laiendatakse PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis.

Selleks:

- loome täiendavaid töökohapõhise õppe õppekohti;

- õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule
  uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

- piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid.

2. Praktikategevuste toetamine praktika kavandamisel ja läbiviimisel.

Selleks:

- suurendame erinevate huvipoolte teadlikkust praktikavõimalustest ning panustame koostöö tugevdamisse;

- maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas.

Veel IVKHK tegevustest: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevused programmi PRÕM raames

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

ESF