Maatriksid

Esileht

Kaesolev õpiobjekt on loodud VANKeR programmi raames.

Õpiobjekti nimetus: Maatriksid.

Koostajad:
Tatjana Abdurahmanova
Kõrgem haridus pedagoogika alal, kõrgem haridus inseneri alal, matemaatika ja füüsika õpetaja.
Jevgenija Mišina
Kõrgem haridus pedagoogika alal, kutsealane haridus multimeediumi alal / IT ja multimeedia kutseõpetaja.

Õppekava: Multimeediumi riiklik õppekava.

Moodul: 11. Rakendusmatemaatika.

Eelteadmised: Puuduvad.

Õpetamiskeel: eesti.

Sihtruhm: Antud õpematerjal on mõeldud multimeediumi erialal õppijatele kasutamiseks.

Maht: 0,3 ÕN.

Esitlus: Vaadata.

Lühitutvustus:
Õpiobjekt on jagatud viieks osadeks: loeng, näidised, harjutused, kontrolltöö ning kasutatud kirjandus. Loeng olemas eraldi ka pdf formaadis. Samuti on võimalus kirjutada autorile e-postile.

E-õpikeskkonna kasutamise juhend:
Õpilane loeb loengut ning omab teoretilisi teadmisi. Pärast õpilane vaatab näidiseid ning lahendab ülesanneid. Viimane samm on kontrolltöö lahendamine.

Eesmärgid:
Õppija omandab teadmised maatriksi ja determinandi arvutamisega seotud põhimõisteist ning põhimõtteist. Õppija õpib kasutama teadmisi ülesannete lahendamisel ning leidma infot teatmeteostest.

Hindamisreeglid:
Hindamine toimub veebipõhiselt.
Koondhinne pannakse kahe komponendi alusel, mille osakaalud lõpphindes on järgmised: 60% kursuse lõpphindest moodustab kontrolltöö ning 40% ülesanned. Hinnatakse ka õpilase aktiivsust ja initsiatiivlikust tundides, iseseisvust info otsimisel ja leidmisel.
Hinded viiepallisüsteemis:
"5" ("väga hea") - õppija on saanud 90-100%
"4" ("hea") - oppija on saanud 70-89%
"3" ("rahuldav") - õppija on saanud 45-69%
"2" ("puudulik") - õppija on saanud 20-44%
"1" ("nõrk") - õppija on saanud 0-19%


Kirjutada autorile: tatjana.abdurahmanova@nvtc.ee