Loogikalülitused

Esileht

Kaesolev õpiobjekt on loodud VANKeR programmi raames.

Õpiobjekti nimetus: Lausearvutus.

Koostaja:
Tatjana Abdurahmanova
Kõrgem haridus pedagoogika alal, kõrgem haridus inseneri alal, matemaatika ja füüsika õpetaja.

Õppekava: Multimeediumi riiklik õppekava.

Moodul: 11. Rakendusmatemaatika.

Eelteadmised: Puuduvad.

Õpetamiskeel: eesti.

Sihtruhm: Antud õpematerjal on mõeldud multimeediumi erialal õppijatele kasutamiseks.

Maht: 0,3 ÕN.

Esitlus: Vaadata.

Lühitutvustus:
Õpiobjekt on jagatud neljaks osadeks: loengud, praktika, kontrolltöö ning kasutatud kirjandus. Loengud olemas eraldi ka pdf formaadis. Samuti on võimalus kirjutada autorile e-postile.

E-õpikeskkonna kasutamise juhend:
Õpilane loeb loengut ning omab teoretilisi teadmisi. Pärast õpilane lahendab ristsõna ja ülesanneid. Viimane samm on kontrolltöö lahendamine.

Eesmärgid:
Õppija omandab teadmised lausearvutuse valemetest ja tõeväärtustabeli koostamise põhimõtteist. Õppija õpib leidma disjunktiivset ja konjunktiivset normaalkuju, kasutama teadmisi ülesannete lahendamisel ning leidma infot teatmeteostest.

Hindamisreeglid:
Hindamine toimub veebipõhiselt. Koondhinne pannakse kahe komponendi alusel, mille osakaalud lõpphindes on järgmised: 60% kursuse lõpphindest moodustab kontrolltöö ning 40% ülesanned (s.h. ristsõna). Hinnatakse ka õpilase aktiivsust ja initsiatiivlikust tundides, iseseisvust info otsimisel ja leidmisel.
Hinded viiepallisüsteemis:
"5" ("väga hea") - õppija on saanud 90-100%
"4" ("hea") - õppija on saanud 70-89%
"3" ("rahuldav") - õppija on saanud 45-69%
"2" ("puudulik") - õppija on saanud 20-44%
"1" ("nõrk") - õppija on saanud 0-19%


Kirjutada autorile: tatjana.abdurahmanova@nvtc.ee