Arvud

Esileht

Kaesolev õpiobjekt on loodud VANKeR programmi raames.

Õpiobjekti nimetus: Arvud.

Koostajad:
Tatjana Abdurahmanova
Kõrgem haridus pedagoogika alal, kõrgem haridus inseneri alal, matemaatika ja füüsika õpetaja.
Jevgenija Mišina
Kõrgem haridus pedagoogika alal, kutsealane haridus multimeediumi alal / IT ja multimeedia kutseõpetaja.

Õppekava: Multimeediumi riiklik õppekava.

Moodul: 11. Rakendusmatemaatika.

Eelteadmised: Puuduvad.

Õpetamiskeel: eesti.

Sihtruhm: Antud õpematerjal on mõeldud multimeediumi erialal õppijatele kasutamiseks.

Maht: 0,4 ÕN.

Esitlus: Vaadata.

Lühitutvustus:
Õpiobjekt on jagatud kolmeks osadeks: õpematerjal, kontrolltöö ning kasutatud kirjandus. Õpematerjalis on loengud ja ülesanned. Kokku on viis loengut ning kuus ülesannet. Samuti on voimalus kirjutada autorile e-postile.

E-õpikeskkonna kasutamise juhend:
Õpilasel on kaks variandi õpimiseks. Õpilane voib lugeda alguses kõik loengud ning pärast teha ülesandeid või lugeda esimese loengu ning teha ülesandeid esimeseks loenguks jne. Kõige viimane samm on kontrolltöö lahendamine.

Eesmärgid:
Õppija omandab teadmised arvust, arvuhulkadest ning tabelarvutuses kasutatavatest funktsioonidest matemaatilistest tähendustest. Õppija õpib kasutama teadmisi ülesannete lahendamisel ning leidma infot teatmeteostest.

Hindamisreeglid:
Hindamine toimub veebipõhiselt.
Koondhinne pannakse kahe komponendi alusel, mille osakaalud lõpphindes on järgmised: 60% kursuse lõpphindest moodustab kontrolltöö ning 40% ülesanned. Hinnatakse ka õpilase aktiivsust ja initsiatiivlikust tundides, iseseisvust info otsimisel ja leidmisel. Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse 5 palli süsteemis.
Hinded viiepallisüsteemis:
„5“ („väga hea”) – õppija on saanud 90-100%
„4” („hea”) – oppija on saanud 70-89%
„3” („rahuldav”) – õppija on saanud 45-69%
„2” („puudulik”) – õppija on saanud 20-44%
„1” („nõrk”) – õppija on saanud 0-19%Kirjutada autorile: tatjana.abdurahmanova@nvtc.ee